ኢትዮጵያዊው ዳዊት ሠቶ በበርን ስዊዘርላንድ የሚያደርገው “ፍለጋ” የተሰኘ ማራኪ ትርኢት

ኢትዮጵያዊው አርቲስት የዘመናዊ ውዝዋዜ እና የባህል ውዝዋዜ ኤክስፐርት እና በስዊዘርላንድ የአለም አቀፍ የአየር
ንብረት አመራር ፕሮግራም አባል የሆነው ዳዊት ሠቶ በበርን ያደረገውን “ፍለጋ” የተሰኘ ማራኪ ትርኢት እንድትመለከቱት
በአክብሮት ጋብዞዎታል.

ሱራፌል አለሙ +41762001534
ዳዊት ሠቶ +41774250466

INVITATION TO “FILEGA”

Greetings

Adbern proudly presents a movement-based cultural integration project, initiated in 2023 in Bern. Our goal is to highlight the diverse intangible cultural heritages enriching Switzerland and to support migrant-led initiatives for enhanced integration into Swiss civic life.

The inaugural production, a culmination of body-based research, focus groups, and community engagement with Horn of Africa migrants in Switzerland, will be showcased in three captivating shows from 01 June 2024 at 19:00 to 02 June 2024 at 11:00 and 16:00. at Werkhof Egelsee, Muristrasse 21e, 3006 Bern. 

We extend our heartfelt invitation to you to join us in experiencing this immersive journey into the intangible cultural heritage emanating from the Horn of Africa and now flourishing in Bern.

For further details, please visit www.dawitseto.com or contact us at +41774250466. Your presence would truly enrich the event. We eagerly anticipate your attendance at this unique cultural celebration.

Filega link  

Warm regards,

Dance for the Culture at Filega Event! Join us on 01.06.24 and 02.06.2024 at Werkhof Egelsee, Muristrasse21, 3006 Bern. get your ticket  

EINLADUNG ZU “FILEGA”
Grüsse,
 
Adbern präsentiert stolz ein bewegungsbasiertes kulturelles Integrationsprojekt, das 2023 in Bern ins Leben
gerufen wurde. Unser Ziel ist es, die vielfältigen immateriellen kulturellen Erbgüter zu betonen, die die Schweiz bereichern, und migrantische Initiativen zu unterstützen, um eine bessere Integration in das schweizerische Gemeinschaftsleben zu fördern.

Die Eröffnungsproduktion, ein Ergebnis von körperbasierter Forschung, Fokusgruppen und der Einbindung der Gemeinschaft der Horn von Afrika Migranten in der Schweiz, wird in drei mitreißenden Shows vom 01. Juni 2024 um 19:00 Uhr bis zum 02. Juni 2024 um 11:00 und 16:00 Uhr präsentiert. am Werkhof Egelsee, Muristrasse 21e, 3006 Bern. 

Wir laden Sie herzlich ein, an dieser immersiven Reise an das immaterielle kulturelle Erbe aus dem Horn von
Afrika teilzunehmen, das nun in Bern erblüht.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.dawitseto.com oder kontaktieren Sie uns unter +41 77425 0466. Ihre Anwesenheit würde das Ereignis wirklich bereichern.

Wir freuen uns darauf, Sie bei dieser einzigartigen kulturellen Feier begrüßen zu dürfen.

Filega link 

Herzliche Grüße 
FLYER VERFÜGBAR FÜR WEITERE INFORMATIONEN.